• Slide1
  • Slider 2
  • Slider 3

Thống kê nhận lớp

BẢNG THỐNG KÊ TRẠNG THÁI ĐĂNG KÝ NHẬN LỚP

Lọc:
STT Ảnh Họ tên Lớp dạy Mã lớp Maps Hình thức/Lệ phí Trạng thái View
1 Nguyễn Trần Kiều Oanh
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Nhật Lớp 5 Quận 2 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 19 GS
86342 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Chờ duyệt Xem
2 Huỳnh Thị Thanh Mi
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Nhật Lớp 5 Quận 2 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 19 GS
86342 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Chờ duyệt Xem
3 Trần Thị Thu Hà
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Nhật Lớp 5 Quận 2 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 19 GS
86342 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Đủ điều kiện Xem
4 Nguyễn Thị Thuý Hằng
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Nhật Lớp 5 Quận 2 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 19 GS
86342 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Chờ duyệt Xem
5 Lê Ngọc Phương
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Nhật Lớp 5 Quận 2 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 19 GS
86342 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Chờ duyệt Xem
6 Nguyễn Thị Băng Duyên
Hiện là: Nữ Bằng Khác
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Nhật Lớp 5 Quận 2 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 19 GS
86342 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Không đạt Xem
7 Lê Thị Thanh Trúc
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Nhật Lớp 5 Quận 2 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 19 GS
86342 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Không đạt Xem
8 Hoàng Thị Ngọc Linh
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Nhật Lớp 5 Quận 2 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 19 GS
86342 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Không đạt Xem
9 Đào Thị Hoàng Dịu
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Nhật Lớp 5 Quận 2 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 19 GS
86342 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Không đạt Xem
10 Hồ Thị Kim
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Nhật Lớp 5 Quận 2 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 19 GS
86342 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Đủ điều kiện Xem
11 Trần Ngọc Giang Thanh
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Nhật Lớp 5 Quận 2 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 19 GS
86342 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Không đạt Xem
12 Nguyễn Phạm Phương Ái
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Nhật Lớp 5 Quận 2 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 19 GS
86342 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Đủ điều kiện Xem
13 Lương Thị Hồng Quý
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Nhật Lớp 5 Quận 2 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 19 GS
86342 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Đủ điều kiện Xem
14 Nguyễn Trung Nguyên
Hiện là: Nam Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Nhật Lớp 5 Quận 2 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 19 GS
86342 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Đủ điều kiện Xem
15 Trần Thị Duyên Anh
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Nhật Lớp 5 Quận 2 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 19 GS
86342 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Đủ điều kiện Xem
16 Nguyễn Hoàng Thiên Thanh
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Nhật Lớp 5 Quận 2 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 19 GS
86342 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Đủ điều kiện Xem
17 Hồ Thủy Tiên
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Nhật Lớp 5 Quận 2 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 19 GS
86342 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Đủ điều kiện Xem
18 Trịnh Văn Khánh Huyền
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 5 Quận 12 Hồ Chí Minh
Lương: 1,400,000đ - Đã đăng ký: 13 GS
86343 Chuyển khoản
30%= 420,000₫
Chờ duyệt Xem
19 Nguyễn Thị Hoàng Vy
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 5 Quận 12 Hồ Chí Minh
Lương: 1,400,000đ - Đã đăng ký: 13 GS
86343 Chuyển khoản
30%= 420,000₫
Chờ duyệt Xem
20 Nguyễn Thị Ý Nhi
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 5 Quận 12 Hồ Chí Minh
Lương: 1,400,000đ - Đã đăng ký: 13 GS
86343 Chuyển khoản
30%= 420,000₫
Chờ duyệt Xem
21 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như
Hiện là: Nữ Sinh viên sư phạm
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp lá Quận 5 Hồ Chí Minh
Lương: 2,700,000đ - Đã đăng ký: 32 GS
86325 Chuyển khoản
35%= 945,000₫
Chờ duyệt Xem
22 Trần Ngọc Hoàng Yến
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 5 Quận 12 Hồ Chí Minh
Lương: 1,400,000đ - Đã đăng ký: 13 GS
86343 Chuyển khoản
30%= 420,000₫
Không đạt Xem
23 Nguyễn Thị Khánh Ngọc
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 5 Quận 12 Hồ Chí Minh
Lương: 1,400,000đ - Đã đăng ký: 13 GS
86343 Chuyển khoản
30%= 420,000₫
Đủ điều kiện Xem
24 Nguyễn Hoàng Thảo Quỳnh
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 5 Quận 12 Hồ Chí Minh
Lương: 1,400,000đ - Đã đăng ký: 13 GS
86343 Chuyển khoản
30%= 420,000₫
Đủ điều kiện Xem
25 Bùi Thị Bích Ngọc
Hiện là: Nữ Sinh viên sư phạm
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 5 Quận 12 Hồ Chí Minh
Lương: 1,400,000đ - Đã đăng ký: 13 GS
86343 Chuyển khoản
30%= 420,000₫
Không đạt Xem
26 Huỳnh Ngọc Hân
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 5 Quận 12 Hồ Chí Minh
Lương: 1,400,000đ - Đã đăng ký: 13 GS
86343 Chuyển khoản
30%= 420,000₫
Xem xét Xem
27 Nguyễn Thị Phương Trinh
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 5 Quận 12 Hồ Chí Minh
Lương: 1,400,000đ - Đã đăng ký: 13 GS
86343 Chuyển khoản
30%= 420,000₫
Không đạt Xem